127,74

Indre værdi
01.03.2024

0,56%

Ændring
Summarisk risikoindikator

Profilen

Afdelingen henvender sig alene til investorer, som har indgået en aftale med Jyske Capital (kapitalforvaltnings-området i Jyske Bank A/S) herom.
Afdelingen investerer i en globalt sammensat portefølje af aktier på de udviklede aktiemarkeder. Porteføljen vil bestå af et stort antal selskaber. Fordelingen på regioner, lande og sektorer vil ligge forholdsvis tæt op ad fordelingen i afdelingens benchmark. Der kan foretages investering i aktier, som ikke indgår i afdelingens benchmark.
Investeringsstrategien er passiv, hvilket betyder, at formålet med porteføljestyringen er at give et risikojusteret afkast, som følger udviklingen på afdelingens benchmark. I den forbindelse måles afkastet og risikoen over den investeringshorisont, som er angivet i afsnittet ”Den typiske investor” og afdelingens afkast beregnes efter omkostninger til rådgivning.

Afdelingens afkast vil dog typisk være lidt lavere end benchmark pga. omkostninger. Herudover kan afkastet være påvirket af afdelingens ansvarlige investeringspolitik, der kan medføre, at der ikke kan foretages investeringer i en eller flere af de aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.


Benchmark

MSCI World Extended SRI 5% Capped Net USD Index

Benchmark har været gældende siden: 01.10.2021

Fakta

01.10.2021
DK0061286374
Ja
Nej
Ja
Pension, frie midler og selskaber
Globale aktier
29.02.2024
2.338.435.000 DKK
38278711