Betingelser - Jyske Portefølje

Jyskeportefolje.dk (herefter ’denne side’) er udviklet til og vedligeholdt af Jyske Invest Fund Management A/S (CVR-nr. 15501839), Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, på vegne af Investeringsforeningen Jyske Portefølje (CVR-nr. 38278711) og Kapitalforeningen Jyske Portefølje (CVR-nr. 29520992). Jyske Invest Fund Management A/S og de administrerede foreninger er under tilsyn af Finanstilsynet.

Intet indhold på denne side er et salgstilbud eller en opfordring til køb af nogen beviser, men alene en del af den generelle markedsføring af Jyske Invest Fund Management A/S og de administrerede foreninger.

Oplysningerne på denne side er udelukkende rettet til investorer i Danmark. Foreningerne er udelukkende rettet til investorer, som er kunder i Jyske Bank A/S, dog med undtagelse af afdelingerne FX Alpha KL og FX Alpha II KL, som er rettet mod alle investorer.

Investor opfordres til altid at kontakte egen investeringsrådgiver for individuel information om investeringen, skatteforhold mv. før køb og salg af investeringsbeviser.

Før et eventuelt køb af investeringsbeviser henstiller vi til, at de gældende dokumenter med central-/væsentlig investorinformation, prospekter/investoroplysninger og vedtægter for den relevante afdeling nøje gennemlæses. Dokumenterne samt øvrig information om de enkelte afdelinger, herunder risici, findes på jyskeportefolje.dk.

Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Kursen på og afkast af en investering kan falde såvel som stige, blandt andet som følge af markeds- og valutaudsving.

Investering i afdelinger i Kapitalforeningen Jyske Portefølje, som kan geare (låne til) investeringerne, indebærer øgede tabs- og modpartsrisici, der kan føre til negative afkast og i værste fald afdelingens konkurs.

Rettigheder til de tilgængelige informationer tilhører Jyske Invest, og enhver form for videredistribution eller gengivelse er forbudt uden kildeangivelse. Desuden skal det fremgå tydeligt, hvornår siden er publiceret.

Vi tilstræber, at oplysningerne på denne side er så korrekte som mulige. Men vi påtager os ikke ansvar herfor. Oplysningerne er kun subjektive betragtninger, som er afgivet under de på et bestemt tidspunkt eksisterende markedsforhold, som kan være ændrede siden. Alle oplysninger kan ændres uden varsel.

Der tages forbehold for ændringer i markedsforhold, afkast, udbytter, kurser, rentesatser, gebyrer, priser og andre betalinger, skatteforhold, tryk- og slåfejl mv.

Licensaftaler på indeks

MSCI Limited
Der er indgået aftale med MSCI Limited (”MSCI”) om licens til, at flere af foreningens afdelinger kan anvende MSCI’s indeks, herunder lave blandede indeks ved brug af MSCI’s indeks.

Jyske Invest Fund Management A/S beregner de sammensatte afkast på basis af data på lukkeniveauer for indeks med tilladelse fra MSCI (”MSCI Data”). For at undgå tvivl skal det nævnes, at MSCI ikke er "benchmarkadministrator" for, "bidragyder" til, "indsender" eller "overvåget bidragyder" til de sammensatte afkast, og MSCI Data skal ikke betragtes som et "bidrag" eller en "fremsendelse" i forhold til de sammensatte afkast som disse begreber og termer måtte blive defineret i regler, love, forordninger, lovgivning eller internationale standarder. MSCI Data stilles til rådighed således som de nu er og forefindes uden garanti eller ansvar, og kopiering eller distribution er ikke tilladt. MSCI afgiver ikke nogen erklæringer med hensyn til det tilrådelige i forbindelse med nogen investering eller strategi, ej heller støtter, promoverer, udsteder, sælger eller på anden måde anbefaler eller godkender MSCI nogen investering eller strategi, herunder finansielle produkter eller strategier, der er baseret på, følger eller på anden måde udnytter MSCI Data, modeller, analyseresultater eller andet materiale eller oplysninger.

J.P. Morgan Securities LLC
Der er indgået aftale med J.P. Morgan Securities LLC (”J.P. Morgan”) om licens til, at flere af foreningens afdelinger kan anvende J.P. Morgans indeks, herunder lave blandede indeks ved brug af J.P. Morgans indeks.

Oplysningerne er tilvejebragt fra kilder, der anses for pålidelige, men J.P. Morgan indestår ikke for deres fuldstændighed eller nøjagtighed. Indekset er anvendt med tilladelse. Indekset må ikke kopieres, bruges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra J.P. Morgan. Copyright 2018, J.P. Morgan Chase & Co. Alle rettigheder forbeholdes.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
Der er indgået aftale med Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“BofAML”) om licens til, at flere af foreningens afdelinger kan anvende BofAML’s indeks, herunder lave blandede indeks ved brug af BofAML’s indeks.

BofAML tillader brugen af BofAML-indeks og tilhørende data, som de nu er og forefindes, afgiver ikke nogen erklæring vedrørende disse, garanterer ikke egnetheden, kvaliteten, nøjagtigheden, betimeligheden og/eller fuldstændigheden af de BofAML-indeks eller nogen som helst data, der er indeholdt, relaterer sig til eller stammer derfra, påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af det foregående. Ej heller støtter, godkender eller anbefaler BofAML Investeringsforeningen Jyske Portefølje eller Kapitalforeningen Jyske Portefølje eller nogen som helst af dennes produkter.

Nordea Bank Abp
Der er indgået en aftale med Nordea Bank Abp (”Nordea”) om en licens, der tillader brug af et eller flere indeks ejet af Nordea, herunder etablering af blandede indeks, der anvender sådanne Nordea-ejede indeks. Nordea tillader brugen af sine indeks og de dertil linkede data ”som de er og forefindes”, og Nordea udtaler sig ikke om disse, garanterer ikke egnetheden, kvaliteten, nøjagtigheden, betimeligheden og/eller fuldstændigheden af sine indeks eller af nogen som helst andre data, der er indeholdt i, relateret til eller stammer fra disse, ej heller påtager Nordea sig noget ansvar i forbindelse med brugen af ovenstående. Ej heller støtter, godkender eller anbefaler Nordea Investeringsforeningen Jyske Portefølje eller nogle af dets produkter.