118,41

Indre værdi
18.06.2021

0,16%

Ændring

Profilen

Afdelingens midler investeres fortrinsvis i en global portefølje af obligationer. Der foretages både direkte investeringer i obligationer og indirekte via investering i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter jf. lov om investeringsforening og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Som udgangspunkt investerer afdelingen indenfor nedenstående rammer/restriktioner:

  • Traditionelle obligationer: 40 % - 100%
  • Højrenteobligationer: 0% - 40%
  • Alternativer 0% - 20%

Formålet med porteføljestyringen er at optimere den samlede porteføljes afkast/risikoforhold gennem målrettet aktiv allokering, udvælgelse af specifikke investeringer og anvendelse af alternative investeringsmuligheder.

Formålet med porteføljestyringen er således løbende at give et risikojusteret afkast, som mindst er på niveau med det risikojusterede afkast for afdelingens reference indeks.

Derudover er det målet, at have særligt fokus på at mildne effekten af kursfald i perioder med faldende markeder.

Afkastet måles over den tidshorisont, som den typiske investor i afdelingen som minimum bør have ifølge afsnittet ”Den typiske investor”.

Porteføljeafkastet er efter omkostninger til aktiv forvaltning.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter

Hvis man beregner afdelingens forventede afkast med anvendelse af de senest offentliggjorte samfundsforudsætninger fra Rådet for Afkastforventninger og afdelingens omkostninger, er resultatet negativt. Afdelingen er derfor måske ikke egnet til investering af midler, der ellers kan placeres til 0% eller mere med samme eller lavere risiko.

Benchmark: Intet

Afdelingen har ikke noget benchmark, da der ikke findes et repræsentativt indeks, der fuldt ud afspejler afdelingens investeringsstrategi, men til afkast- og risikosammenligning anvendes et referenceindeks.

Referenceindekset består af:

80% NDEA Blended Short- and medium term bonds
10% ICE BofAML Blended High Yield bonds (Hedged DKK)
5% JPM EMBI Global Diversified (Hedged into DKK)
5% JPM GBI-EM Global Diversified

Referenceindeks har været gældende siden: 01.09.2013

Fakta

01.02.2011
DK0060259356
Nej
Nej
Ja
Pension, frie midler, selskaber og virksomhedsskat
Blandet
31.05.2021
466.357.000 DKK
38278711